Klantenservice
3 copy

De draadloze sfeermakers!

Privacybeleid

Bandio geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig
om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben
verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de
website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bandio. De ingangsdatum voor
de geldigheid van deze voorwaarden is 31/05/2023, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit
privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar
deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit
op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik
beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons
verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen
met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het
einde van ons privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken,
waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en
voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

WEBWINKELSOFTWARE

MijnWebwinkel 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar
stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens
nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische
informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er
worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

WEBHOSTING

WordPress Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af bij
WordPress . WordPress verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw
gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens
verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
WordPress heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. WordPress
is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van
de diensten van WordPress. Deze partij heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw
en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. WordPress heeft geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

BEOORDELINGEN

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u
een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en
e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij
de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam
eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met
u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u
uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen
om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur
toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw
pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de verschillende
bezorgdiensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de bezorgdiensten
delen. De bezorgdiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de bezorgdiensten
onderaannemers inschakelen, stelt de bezorgdienst uw gegevens ook aan deze
partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze
dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct
verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet
voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op
te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet
met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige
administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een
eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website
worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Bandio op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met
fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit
betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer
van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij
dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens
niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of
transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag
ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus
voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter
geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding
van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft
u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die
door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten
dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om
misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij
ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander
e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen
zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde
verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u
in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde
manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die
deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder
wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de
verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te
beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het
bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden
zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval
de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Bandio  .
Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen
wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien
het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling
te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit
recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact
op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse
bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst
om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw
surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op
het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van
onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en
producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software oplossingen van derde partijen gebruik
maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te
wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.

Ontvang 5% korting!

Bij aanschaf van twee of meer dezelfde items!

×